کانگ فو توآ استان زنجان-kung fu toa . بنام هستای هستی بخش .لشکری آدرس باشگاه: پشت شهربازی -قبل از سازمان نظام وظیفه -مجموعه ورزشی شهید پرویز عطایی . mlashkari2012@yahoo.com http://fu-maiana.mihanblog.com 2020-02-26T00:54:54+01:00 text/html 2018-04-04T06:12:47+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه راه کانگ فوتوآ نمایان است http://fu-maiana.mihanblog.com/post/44 <span style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5" color="#660000"><i style="">راه ما نا پیدا نیست و بیش از دو گام هم نیست گامی به سوی خود و گامی در پیش گاه انسانیت</i></font></span></span><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l94p_img_8901.jpg" alt=""> </div></div> text/html 2018-04-04T06:01:42+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه روح غافل از راه http://fu-maiana.mihanblog.com/post/43 <div><span style="font-family: Nazanin; font-size: 18.6667px;"><font color="#ff6600">&nbsp;اگرما تنها درغالب تن گرفتار شویم وازروح غافل شویم ،روح ازتن متاثرمی گردد ومیل مابه یافتن حقیقت نمی تواند ارضا شود</font></span></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pg1_img_8952.jpg" alt=""> text/html 2018-04-04T05:40:27+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه ازکانگ فوتوآ چه می دانید ؟ http://fu-maiana.mihanblog.com/post/42 <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">معنای کانگ فوتوآ : کانگ فوبه معنی طریقت دانایی می باشد و فکر نمی کنم که احتیاجی به توضیح&nbsp; داشته باشد که طریقت دانایی دیگراحتیاجی ندارد که متعلق به یک کشوری یا مکتبی باشد بلکه منشاءآن یک منشاءانسانی است&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pg1_img_8952.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-11T06:29:09+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه کانگ فوتوآ - kungfutoa http://fu-maiana.mihanblog.com/post/41 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d34y_img_6974.jpg" alt=""> text/html 2016-07-10T09:36:26+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه تکنیک در کانگ فو توآ http://fu-maiana.mihanblog.com/post/30 <hr><span style="text-align: justify; line-height: 16px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);" lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><font size="7" style="direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/agh9_(72).jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"></font></div></span></span> text/html 2016-07-10T08:27:08+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه کانگ فوتوآ چیست http://fu-maiana.mihanblog.com/post/12 <span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> <p style="font-family: Nazanin; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><br></p> <p style="text-align: center; font-family: Nazanin; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: #3777a3; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang="AR-SA"><span><span style="mso-spacerun: yes"><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; font-family: Nazanin; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6kzl_img_9784.jpg" alt="" style="font-size: 14pt; font-family: tahoma;"></p><font color="#cc0000"><font color="#000000"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">کانگ فوتوآ : کانگ به معنی دانایی وفو به معنی طریقت است . کانگ فوتوآ یعنی طریقت دانایی و طریقت دانایی به درک ماست ودرک ما درنیروی تفکر ماست و نیروی فکر درجسم ماست و جسم پایگاه تفکرماست&nbsp;</span></p></span></font></font></span> text/html 2016-07-10T07:29:05+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه استقامت و تلاش http://fu-maiana.mihanblog.com/post/13 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px dotted #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/00324891634552918567.jpg" alt="" style="text-align: right;"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تكرار ثبات می آورد &nbsp;می توان ثابت قدم بود پس باید تلاش كرد</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL">خداوند متعال نیز در قرآن كریم می فرماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 153, 0); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;(&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL">برای انسان نیست مگر آنچه كه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL">حاصل تلاش اوست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL">رشد و تكامل انسان در هر یك از دو بعد مادی و معنوی، تنها در سایه سعی و تلاش محقق شده و امكان‌پذیر است</span></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/08330455356091992740.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></td></tr></tbody></table> text/html 2016-07-10T07:26:28+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه مبارزه دركانگ فو توآ http://fu-maiana.mihanblog.com/post/14 <p style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl" class="MsoNormal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sq2k_(27).jpg" alt=""></p> text/html 2016-07-10T07:07:59+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه مفهوم ومعنای محور ها کانگ فوتوآ -kungfutoa http://fu-maiana.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/04674280727542301439.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-31T11:58:08+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه ذن درکانگ فوتوآ- kungfutoa http://fu-maiana.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d8w_photo_2016-04-06_13-57-04.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;background:#F4F4F4;mso-bidi-language: FA">ذن</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; background: rgb(244, 244, 244);"> ، </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; background: rgb(244, 244, 244);">یعنی مرز ناشناخته آدمی و نفوذ بر برد افکار انسانی، مفهوم</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;background:#F4F4F4"> ذن</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; background: rgb(244, 244, 244);"> به معنای اندیشیدن، در بحر تفکر غوطه ور شدن، درست نفس کشیدن وفعالیت جسمی تناسب داشتن به منظور کوشش در راه زیستن و به آرامش و روشن بینی رسیدن است</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2013-09-01T12:03:58+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه بهترین جنگجو http://fu-maiana.mihanblog.com/post/10 <p style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><img style="WIDTH: 683px; HEIGHT: 559px" border="0" hspace="0" alt="کانگ فو توآ" align="baseline" src="http://p30up.ir/images/pno3b8xnustwk7m07l8.jpg" width="714" height="577"></span></p> text/html 2013-09-01T11:58:52+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه شال های کانگ فو توآ http://fu-maiana.mihanblog.com/post/8 <table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted; BORDER-LEFT: #000000 1px dotted; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; BORDER-TOP: #000000 1px dotted; BORDER-RIGHT: #000000 1px dotted" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dotted; BORDER-LEFT: #000000 1px dotted; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px dotted; BORDER-RIGHT: #000000 1px dotted">&nbsp;<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://p30up.ir/images/i5ibtl1g6i6ohbfcdek.jpg" width="677" height="548"><br><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 6.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 6.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 6.5pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 6.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div style="BORDER-BOTTOM: windowtext 3pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 3pt solid; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-RIGHT: 4pt; BORDER-TOP: windowtext 3pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 3pt solid; PADDING-TOP: 1pt; mso-element: para-border-div; mso-border-alt: dash-dot-stroked windowtext 3.0pt"> <p style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0cm; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: dash-dot-stroked windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="ltr"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0cm; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: dash-dot-stroked windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="AR-SA"><font color="#cc0000">شالبند سفید</font></span><span dir="ltr"></span><span style="line-height: 115%; color: white; font-size: 16pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 16pt;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span>:</span><span style="line-height: 115%; color: silver; font-size: 16pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><font size="5"><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="AR-SA">در معنای فلسفی پاکی و صلح می باشد، بدین بیان کسی که این شال را بر کمر خویش </span></font><font size="5"><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="AR-SA">می آویزد خود را از تمام ناپاکیها رهانده و جسم خو</span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="FA">یش</span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> را آماده تفکر متعالی و ریاضتهای بدنی میکندوبه بیان دیگر نشانه مبتدی بودن شخص وخالی بودن ازتجربه وبه گفته دیگربه فلسفه پاکی وقابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر وحرکت ودارای هفت خطرادیکال شکل </span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="AR-SA">ازشالبندسفیدبه سبزبا17909 تکنیک وترکیب وعکس العمل سازی وخاصیت موجی فیزیولوژی انسانی است <span style="color: white;">ا<font face="Nazanin">از</font></span><font face="Nazanin"><o:p></o:p></font></span></font></p> <p style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0cm; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: dash-dot-stroked windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial" lang="AR-SA"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0cm; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: dash-dot-stroked windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="ltr"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p></div> </font><p style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p></td></tr></tbody></table> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p> text/html 2013-09-01T11:39:37+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه هفت خط شالبند سبز کانگ فو http://fu-maiana.mihanblog.com/post/7 <p style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://p30up.ir/images/p4md6f4cj4by7u1qdgz6.jpg" alt=""></p> text/html 2013-08-31T12:44:18+01:00 fu-maiana.mihanblog.com همراه سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه http://fu-maiana.mihanblog.com/post/6 <p><img style="WIDTH: 705px; HEIGHT: 753px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://p30up.ir/images/q1jiy7tnfohc04a6u86d.jpg" width="693" height="753"></p> <p>&nbsp;</p> <p align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه یکم: علم فیزیولوژیکی</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #996633; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"> (</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">حرکات و تکنیکهای بدنی</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #996633; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است. فرهنگستان تن متکی بر هفتادو سه هزار تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی و در مجموع حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیباترین توان به ره آیین مهر بقاء بکوشیم<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه دوم:</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #996633; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #996633; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">(</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="4">انشاء علوم پزشکی</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #996633; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب، فیزیولوژی (ماده و انرژی) خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی، محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و رهکردی بر بازتاب جهان ماده (خاصیت جرمی) و روان گرایی ( سرعت تا بی جرم) بر روند و اساس دانشکده توآ ره نمودن است. . کانگ فوکای میبایست درشناخت جسم بسیارکوشاباشد زیرا این شناخت منجرب رقاء وتعالی تن وروان خواهدشد</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه سوم: (</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="4">روانشناسی تکنولوژی</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات، حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده اند. این مایگاه رهنمونی به بود عصر هیجان زده و تنش دار و حل مشکلات حال و آینده نوجوانان، جوانان، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک ذهن نگهبان نمودن است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه چهارم: (</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="4">انشاء علوم انسانی</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تن تا تولد اندیشه ها ازطریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است. در مایگاه دوم کانگ فو از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات و شیمی اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه پنجم: (</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="4">فلسفه گرایی یا نگرشی تفکرآمیز بر موضوعات عالم</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی شک منطقی ما را به قاطعیت راهبر شود، این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، بطور یکسان در دست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان انسان رسیدن است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه ششم: (</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="4">روح و روان</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهمایی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه ای تبدیل ماده بر سرعت جرم و تبدیل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مایگاه هفتم: (</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="4">جهان مجهولات</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;کشف راز ناشناخته های کیهانی.<o:p></o:p></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 12.5pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://p30up.ir/images/etpx6vt4xxvunk4u.jpg">&nbsp; </p>