تبلیغات
کانگ فو توآ استان زنجان-kung fu toa - کانگ فوتوآ چیست

مهمترین لحظه حیات تو وقتی است که خود مورد قضاوتی

کانگ فوتوآ چیست

نویسنده :همراه
تاریخ:یکشنبه بیستم تیرماه سال 1395-ساعت 12 و 57 دقیقه و 08 ثانیه


 

کانگ فوتوآ : کانگ به معنی دانایی وفو به معنی طریقت است . کانگ فوتوآ یعنی طریقت دانایی و طریقت دانایی به درک ماست ودرک ما درنیروی تفکر ماست و نیروی فکر درجسم ماست و جسم پایگاه تفکرماست 

سیر راهدان یا سیر سبز: همراه پس از گذراندن خط چهار و موفقیت در آزمونهای مربوطه به درجه سیر راهدان و یا شال سیر سبز نائل می آید).یک نوار سبز به قطر یک سانتیمتر در طول شال سفید و وسط آن نصب می شود(و باﻻی شانه و یقه کت همراه به رنگ سرخ در می آید.در این مرحله حفظ کردن سوگند همراه و قرائت از طرف همراه ضروری است.

راهدان سبز خط سفید: همراه پس از گذراندن خط هفت و قبولی در آزمون مربوطه به اخذ شال سبز خط سفید نائل می آیدو رنگ باﻻی شانه قرمز کت او به رنگ سرخ کامل در می آید.در این مرحله فقط موارد آزمون تست تکنیکی و تست آمادگی جسمانی مد نظر است

شال سبز کامل یا راهدان: در این مرحله راهدان در آزمون مبارزه یك به هفت شركت می كندكه در صورت موفقیت درجه فوق به او اعطا می گردد.شال سبز به معنای رویش؛روییدن در فضای فیزیكی نیروهای تن و روان ؛ سبز از سبزی؛ و سبزی به معنای رویش، که در این مرحله جسم آن چنان پرورده می شودكه پایگاه تفكر می گرددپس از اخذ این درجه راهدان موظف است برای شروع آموزش در کلاسهای مربیگری فدراسیون و سبک شرکت نمایداز مرحله مبتدی تا خط چهار ؛آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن و آرم مشت بر سمت چپ پیراهن قرار دارد و از مرحله خط چهار تا راهدانی آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن آرم مشت بر روی بازوی سمت چپ و آرم سیمرغ در روی سمت چپ سینه پیراهن همراه قرار دارد و از نظر راهدان واقعی کونگ فو توآی سنتی پرواز سیمرغ اندیشه هاست

شال سبز قهوه ای یا سیر قهوه ای یا سیر راهبان: در این مرحله راهدان پس از گذراندن چهار خط١-خط قهوه ای)آناتوآی قهوه ای٢-خط دو قهوه ای)سلاح سای٣-ﺧﻂ سه قهوه ای)سلاح رکیما۴-خط چهار قهوه ای)مبارزه سلاح سای با سلاح رکیماو موفقیت در آزمونها و استاژهای مربوطه به اخذ درجه سیر راهبانی و یا شال سیر قهوه ای و یا شال سبز خط قهوه ای نائل می گردد.

شال قهوهای یا سیران راهبان: در این مرحله راهدان پس از گذراندن خط ۵ قهوه ای توتایما )سیستم هنرهای فردی(و خط ۶ قهوه ای مبارزات یك به ۵٣ به سه صورت)كلاسیك؛ تونلی؛آزادموفق به اخذ درجه فوق می گردد. در مبارزات توآی سنتی به سر ضربه زده نمی شود چرا كه سر منبع انرژی و پایگاه تفكر انسانی است و ضربه زدن به سر باعث قطع و اختلال در امواج مغز میگردد كه این امر باعث بروز امراض جسمی و روحی در همراه می شودو به همین علت همراه قادر به گذراندن جایگاههای علمی و فكری توآ نمی شودو حتی از ادامه تمرینات فیزیكی هم مسلماً باز خواهد ماند

 شا ل قهوه ای كامل راهبان: سیران راهبان پس از گذراندن ٢ خط دیگر یعنی خط ٧ تكنیك های "ﻣﻦ ﺗﻮﻣﺎ "و خط ٨ تكنیك های "ذات ما ) "آشنای با اصول پنج سیستم حركتی و حیاتی در جنبندگانوقبولی در این دو مرحله موفق به اخذ شالبند قهوه ای كامل و ملقب به راهبان می گردد.گره سمت راست شال راهبان از یك گره به دو گره ارتقاء می یابدو رنگ پیراهن یا كت در این مرحله به رنگ سفید تغییر می كند. شال قهوه ای به معنای سوختن در وراء نیروهای فیزیكی و رویارویی در میدانهای مبارزه ؛رنگ خطوط در شال سبز به قهوه ای؛ به رنگ قهوه ای می باشد.راهبان پس از موفقیت در آزمون سلاحها می تواند علاوه بر نصب خطوط مربوطه به سینه شكل سلاح ها را نیز زیر آرم سمت چپ پیراهن خود نصب كند.ولی آرم و نشان لباس راهبان همان آرم و نشان مرحله قبل یعنی راهدان است

شال مشكی یا جهانبان: دراین مرحله راهبان به ابداع و ابتكار 3000 تكنیك تركیب و عكس العمل سازی به همراه خواص موجی و دوران به دوران در قالب یك یا چند خط مبادرت كرده و پس از دفاع از پایان نامه خود در حضور هیات علمی )استادان دانشگاه (كه تحت نظر كمیته تحقیقات و پژوهش سبك فعالیت می كنند به تایید آنان رسیده وبه لقب جهانبان و در یافت شال مشكی نائل می گردد.شال مشكی یعنی عبور از مرز تاریكیها و ابداع و تكامل تكنیكهای كونگ فو توآ .در مرحله شال مشكی جهانبان آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن وسیمرغ به بازوی چپ پیراهن وآرم شاهین سرخ بر روی سینه چپ پیراهن نصب می شود. جهانبان پس از نائل آمدن به درجه شال مشكی و تجربه فضای مایگاهی می تواند از لباس مشكی نیز استفاده كند؛ اما نصب خطوط و آرمها باید تحت مقررات اجرا شود

شال مشكی به شال سرخ یا راهبر: آموزش تكنیكها و ابداعات تكنیكی و فیزیكی در این مرحله به اتمام رسیده اما جهانبان در امر آموزش و تمرینات فیزیكی همچنان در صحنه حضور فعال دارد.طبق اساس نامه كونگ فو توآی سنتی فضای بین شال مشكی به شال سرخ ؛ فضای مایگاهی ، فكری ، علمی و گذراندن هفت مایگاه تن و روان است .مایگاه اول كه تن می باشد و شامل پانزده خط و سه هزار تكنیك ابداعی است.نشانه های مایگاه دوم تا هفتم به صورت نصب شش خط عمودی بر باﻻی خطوط افقی است.و این بدان معنی است كه حركت تن افقی و محدود می باشد و از مقام پایین تری بر خوردار است و حركت مایگاهی به صورت عمودی و دائما روبه صعود و تعالی است كه بر باﻻی مایگاه تن كه شامل پانزده خط می باشد وبه صورت خیلی كوچك نصب می گردد.خطوط عمودی چون در مسیر شال مشكی به شال سرخ میباشد به رنگ سرخ تعبیه می گردد .اگر بخواهیم وارد جزئیات مایگاه ها شویم سخن بسیار درازا می كشد لذا به توضیحاتی فهرست وار از اصول هفت مایگاه بسنده می كنیم

. مایگاه اول؛ انشاء فیزولوژی یا علم فیزیك و تن که فاصله بین شال سفید تا مشكی است

. مایگاه دوم: انشاء پزشكی، در این مرحله جهانبان به فراگیری علوم ؛طب سنتی گیاهی؛ طب سوزنی و بررسی روشهای سنتی دیگر همچون طب فشاری و ماساژ درمانی و آب درمانی و سایر موارد مشابه مبادرت می ورزد.

مایگاه سوم: انشاء علوم و روانشناسی که با آموزش علوم پایه روانشناسی ؛ مكاتب ذن و مشابه آن بسنده می شود

. مایگاه چهارم: انشاء علوم انسانی شامل آموزش ادبیات ؛ شعر؛ هنر و موسیقی و فراگیری یك ساز سنتی ایران است و جهانبان در صورت موفقیت در آزمون و استاژ این مایگاه اولین خط سرخ عمودی را در باﻻی پانزده خط افقی مایگاه یكم نصب می كند.

مایگاه پنجم: فلسفه گرایی یا نگرش تفكر آمیز در این مایگاه اصول مقدماتی فلسفه و مطالعه بررسی و تفكر اسلامی)فلسفه بعداز ایران زمین(و تطبیق آن با دیگر مكاتب فلسفی جهان؛توسط استادان و دانشمندان حوزوی به جهانبان آموزش داده می شود و فرصتی است تا جهانبان با تعمق وژرف نگری در آثار و احوال بزرگان اندیشه و هنر جهان )مایگاه پنجم (را به نحو شایسته سیر كند

. مایگاه ششم :روح و روان شامل آموزش پایه مربوط به روح و روان انسان نظیر؛ هیپنوتیزم؛هیبنو درمانی؛ یوگادرمانی؛ TM؛ مدی تیشن؛ انرژی درمانی ؛ موسیقی درمانی به جهانبان است.

مایگاه هفتم: جهان اسرار آمیز مجهوﻻت فراتر از خویشتن این مرحله هم اختصاص به كسب فیض از استادان دانشگاه و استادان فن به تدریس علم ریاضی؛نجوم و علوم همچون )ارتباط فعالیتهای فیزیكی و بدنی و محورهای تكنیكی و اشكال هندسی خطوط با صور فلكی و اشكال آسمانی و تاثیر نیروهای كیهانی بر سلولها(تا كلیه حركتهای تكنیكی كونگ فوتوآسنتی دارد.

جهانبان پس از موفقیت در آزمون مرحله فوق می تواند با نصب خط عمودی سرخ رنگ ششم در كنار پنج خط عمودی سرخ رنگ مایگاههای قبلی رتبه درجه خود را دریافت كند.

پس از اتمام دوره هفت مایگاه جهانبان پایان نامه خود را بر اساس هفت مایگاه ارائه خواهد دادكه پایان نامه مایگاه یكم مشتمل بر سه هزار تكنیك تركیب و عكس العمل سازی در درجه جهانبانی و شال مشكی می باشد،تركیب شده را به عنوان )مایگاهی و جایگاهی (به هیئات علمی سبك كه از استادان دانشگاهی وشورای فنی است تحویل می دهد و پس از تائید و تصویب آن به درجه رتبه هشتم نائل می شودو با طراحی آرم مخصوص برای پایان نامه خود كه در بر گیرنده تمامی مفاهیم علمی و فنی و فلسفی آن می باشدبه صورت دایره ای به قطر ده سانتیمتر در سمت چپ پیراهن و در زیر آرم شاهین سرخ تعبیه می شود و به این ترتیب درجه و رتبه وی جهانبان طبق اساس نامه كونگ فو توآی سنتی پس از تكمیل تائید و تصویب پایان نامه خود می تواند آن را به صورت سبك و یا سیستم شخصی خود تحت نظارت كونگ فو توآی سنتی به طور رسمی به جامعه آموزش داده و نام دلخواه را برای جهانبان پس از بنیان گذاری كونگ فو توآی سنتی در منطقه ای وسیع و یا كشوری كه هیچ آشنایی با كونگ فو توآی سنتی ندارند وبا موفقیت كامل در اشاعه در آن خطه؛ به اخذ رتبه نهم نائل می آید كه در این مرحله از شال پشت مشكی استفاده كرده و با نصب یك نوار مشكی به قطر یك سانتیمتر در طول نوار سرخ شال ؛ درجه سیران راهبری یا سیران سرخ خود را مشخص می كنداین درجه تا اطلاع ثانوی آخرین درجه كونگ فو توآی سنتی خواهد بود و استفاده از شال سرخ كامل توسط هركس و در هر كجا تحت نام كونگ فو توآی سنتی از نظر این سبك قابل قبول نمی باشد.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 ساعت 00 و 13 دقیقه و 21 ثانیه

Excellent data. Appreciate it!
i recommend cialis generico we choice free trial of cialis cialis side effects comprar cialis 10 espa241a best generic drugs cialis enter site natural cialis buying cialis on internet cost of cialis per pill tadalafil tablets ou trouver cialis sur le net
cialis price
دوشنبه شانزدهم بهمنماه سال 1396 ساعت 14 و 31 دقیقه و 52 ثانیه
First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you
don't mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing.
I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost
simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Appreciate it!
Zara
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 ساعت 10 و 30 دقیقه و 15 ثانیه
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as
exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.
how much do std tests cost
شنبه سیزدهم آبانماه سال 1396 ساعت 16 و 55 دقیقه و 09 ثانیه
سلام، پست خنده دار مشکلی همراه با سایت شما وجود دارد
در اینترنت اکسپلورر می تواند این را بررسی کند؟ با این وجود، IE، مدیر بازار و
بخش بزرگی از افراد دیگر از نوشتن شگفت انگیز خود بی اطلاع خواهد بود
به این مشکل
std clinics near me
دوشنبه بیستم شهریورماه سال 1396 ساعت 05 و 36 دقیقه و 21 ثانیه
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا رسیدم، اما من
فکر کردم این پست خوب بود نمی دانم چه کسی هستم
اما مطمئنا اگر شما قبلا نباشید، به یک وبلاگ نویس معروف می روید
؛) به سلامتی!
confidential std test
دوشنبه بیستم شهریورماه سال 1396 ساعت 03 و 20 دقیقه و 13 ثانیه
چه کسی همه را می بیند، اولین بازدید من در این صفحه وب و مقاله است
در حقیقت از حمایت من حمایت می کند، ادامه مطلب ارسال
این مقالات یا بررسی ها.
phone psychic reading
دوشنبه بیستم شهریورماه سال 1396 ساعت 02 و 50 دقیقه و 47 ثانیه
فقط چیزی که من دنبالش بودم WOW بود با جستجو برای آزمایش، اینجا آمده اید
cheap psychic readings
دوشنبه بیستم شهریورماه سال 1396 ساعت 01 و 45 دقیقه و 51 ثانیه
من مطمئن نیستم که در آن شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع خوب است.
من نیاز به صرف زمان بیشتری برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.

با تشکر از اطلاعات عالی من برای این اطلاعات به دنبال
ماموریت من
cheap phone psychic readings
دوشنبه بیستم شهریورماه سال 1396 ساعت 00 و 54 دقیقه و 28 ثانیه
اطلاعات خوب خوشبختانه من به طور تصادفی در وبلاگ شما قرار گرفتم (stumbleupon).
من کتاب آن را برای بعد مشخص کرده ام!
std screening near me
یکشنبه نوزدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 10 و 01 دقیقه و 42 ثانیه
Howdy فقط می خواست به شما یک سر کوتاه و اجازه بدهید
شما می دانید که چند تصویر به درستی بارگیری نمی شوند.
من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک اتصال آن است
موضوع. من آن را در دو مرورگر مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
free online chaturbate token generator
پنجشنبه دوازدهم مردادماه سال 1396 ساعت 21 و 53 دقیقه و 39 ثانیه
Hurrah, that's what I was exploring for, what a material!
present here at this web site, thanks admin of this site.
What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 ساعت 21 و 10 دقیقه و 05 ثانیه
I have read several excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I wonder how much effort you put to make any such fantastic informative website.
std test
جمعه دوم تیرماه سال 1396 ساعت 21 و 37 دقیقه و 47 ثانیه
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا
آیا واقعا حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما
فقط برای while. من با این حال
مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.

در صورتی که شما که می توانید انجام من می مطمئنا تا پایان در گم.
Amie
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 ساعت 12 و 04 دقیقه و 06 ثانیه
Fine way of explaining, and pleasant article to get data on the topic of my presentation subject matter, which
i am going to deliver in academy.
Kandis
جمعه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1396 ساعت 01 و 50 دقیقه و 18 ثانیه
Hello friends, good article and fastidious arguments commented here, I am in fact enjoying by these.
BHW
دوشنبه بیست و هشتم فروردینماه سال 1396 ساعت 18 و 12 دقیقه و 38 ثانیه
Hey! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room
mate! He always kept talking about this. I will forward this
article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
manicure
سه شنبه بیست و دوم فروردینماه سال 1396 ساعت 00 و 45 دقیقه و 15 ثانیه
Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i got here to return the desire?.I'm trying to in finding things to enhance my site!I suppose
its good enough to make use of a few of your concepts!!
manicure
دوشنبه چهاردهم فروردینماه سال 1396 ساعت 20 و 08 دقیقه و 14 ثانیه
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our
community. Your site provided us with valuable information to work on. You've done
a formidable job and our whole community will be grateful to you.
manicure
شنبه دوازدهم فروردینماه سال 1396 ساعت 10 و 40 دقیقه و 27 ثانیه
If you are going for finest contents like myself, only pay
a quick visit this web site everyday for the reason that it presents
feature contents, thanks
manicure
پنجشنبه دهم فروردینماه سال 1396 ساعت 21 و 44 دقیقه و 30 ثانیه
Thanks for every other excellent article. Where else may anyone get that type of
info in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week, and I'm on the search for
such info.
کامیار
چهارشنبه هفتم مردادماه سال 1394 ساعت 07 و 07 دقیقه و 05 ثانیه
سلام وبتون عالیه اگر با تبادل لینک موافق بودین بی خبرم نذارین!
شبکه اجتماعی فیس پلاک
پنجشنبه ششم فروردینماه سال 1394 ساعت 23 و 58 دقیقه و 16 ثانیه
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
عالی بود
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
محمد
جمعه بیست و نهم اسفندماه سال 1393 ساعت 05 و 51 دقیقه و 56 ثانیه
سلام

خیلی باحال بود مطالبت :)

با تبادل لینک موافقی؟

موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم

@};-
نصر
یکشنبه هشتم تیرماه سال 1393 ساعت 11 و 23 دقیقه و 13 ثانیه
برف روی موهایت بنشسته است
وسپیدشده اند
وچه زیباترشده ای استاد
زنده باشی استاد

شنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1393 ساعت 16 و 52 دقیقه و 01 ثانیه
نوکرتم استاد جان فدا مدا
مسعود
پنجشنبه هشتم خردادماه سال 1393 ساعت 01 و 19 دقیقه و 54 ثانیه
استاد عالیه
هم مطالبتون هم عکساتون
حمید
یکشنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1393 ساعت 12 و 39 دقیقه و 31 ثانیه
بسیار عالی . . .
محمدرضامعبودی
چهارشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1393 ساعت 11 و 56 دقیقه و 54 ثانیه
فوق العاااااااده است!!!
همراه
شنبه ششم اردیبهشتماه سال 1393 ساعت 22 و 10 دقیقه و 03 ثانیه
برای استاد آرزوی سلامتی را از خدای متعال خواستارم
جمعه یکم فروردینماه سال 1393 ساعت 07 و 23 دقیقه و 34 ثانیه
دستت درد نکنه. انگیزه بخش بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo