مهمترین لحظه حیات تو وقتی است که خود مورد قضاوتی

کانگ فوتوآ چیست

نویسنده :همراه
تاریخ:یکشنبه بیستم تیرماه سال 1395-ساعت 11 و 57 دقیقه و 08 ثانیه


 

کانگ فوتوآ : کانگ به معنی دانایی وفو به معنی طریقت است . کانگ فوتوآ یعنی طریقت دانایی و طریقت دانایی به درک ماست ودرک ما درنیروی تفکر ماست و نیروی فکر درجسم ماست و جسم پایگاه تفکرماست 

سیر راهدان یا سیر سبز: همراه پس از گذراندن خط چهار و موفقیت در آزمونهای مربوطه به درجه سیر راهدان و یا شال سیر سبز نائل می آید).یک نوار سبز به قطر یک سانتیمتر در طول شال سفید و وسط آن نصب می شود(و باﻻی شانه و یقه کت همراه به رنگ سرخ در می آید.در این مرحله حفظ کردن سوگند همراه و قرائت از طرف همراه ضروری است.

راهدان سبز خط سفید: همراه پس از گذراندن خط هفت و قبولی در آزمون مربوطه به اخذ شال سبز خط سفید نائل می آیدو رنگ باﻻی شانه قرمز کت او به رنگ سرخ کامل در می آید.در این مرحله فقط موارد آزمون تست تکنیکی و تست آمادگی جسمانی مد نظر است

شال سبز کامل یا راهدان: در این مرحله راهدان در آزمون مبارزه یك به هفت شركت می كندكه در صورت موفقیت درجه فوق به او اعطا می گردد.شال سبز به معنای رویش؛روییدن در فضای فیزیكی نیروهای تن و روان ؛ سبز از سبزی؛ و سبزی به معنای رویش، که در این مرحله جسم آن چنان پرورده می شودكه پایگاه تفكر می گرددپس از اخذ این درجه راهدان موظف است برای شروع آموزش در کلاسهای مربیگری فدراسیون و سبک شرکت نمایداز مرحله مبتدی تا خط چهار ؛آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن و آرم مشت بر سمت چپ پیراهن قرار دارد و از مرحله خط چهار تا راهدانی آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن آرم مشت بر روی بازوی سمت چپ و آرم سیمرغ در روی سمت چپ سینه پیراهن همراه قرار دارد و از نظر راهدان واقعی کونگ فو توآی سنتی پرواز سیمرغ اندیشه هاست

شال سبز قهوه ای یا سیر قهوه ای یا سیر راهبان: در این مرحله راهدان پس از گذراندن چهار خط١-خط قهوه ای)آناتوآی قهوه ای٢-خط دو قهوه ای)سلاح سای٣-ﺧﻂ سه قهوه ای)سلاح رکیما۴-خط چهار قهوه ای)مبارزه سلاح سای با سلاح رکیماو موفقیت در آزمونها و استاژهای مربوطه به اخذ درجه سیر راهبانی و یا شال سیر قهوه ای و یا شال سبز خط قهوه ای نائل می گردد.

شال قهوهای یا سیران راهبان: در این مرحله راهدان پس از گذراندن خط ۵ قهوه ای توتایما )سیستم هنرهای فردی(و خط ۶ قهوه ای مبارزات یك به ۵٣ به سه صورت)كلاسیك؛ تونلی؛آزادموفق به اخذ درجه فوق می گردد. در مبارزات توآی سنتی به سر ضربه زده نمی شود چرا كه سر منبع انرژی و پایگاه تفكر انسانی است و ضربه زدن به سر باعث قطع و اختلال در امواج مغز میگردد كه این امر باعث بروز امراض جسمی و روحی در همراه می شودو به همین علت همراه قادر به گذراندن جایگاههای علمی و فكری توآ نمی شودو حتی از ادامه تمرینات فیزیكی هم مسلماً باز خواهد ماند

 شا ل قهوه ای كامل راهبان: سیران راهبان پس از گذراندن ٢ خط دیگر یعنی خط ٧ تكنیك های "ﻣﻦ ﺗﻮﻣﺎ "و خط ٨ تكنیك های "ذات ما ) "آشنای با اصول پنج سیستم حركتی و حیاتی در جنبندگانوقبولی در این دو مرحله موفق به اخذ شالبند قهوه ای كامل و ملقب به راهبان می گردد.گره سمت راست شال راهبان از یك گره به دو گره ارتقاء می یابدو رنگ پیراهن یا كت در این مرحله به رنگ سفید تغییر می كند. شال قهوه ای به معنای سوختن در وراء نیروهای فیزیكی و رویارویی در میدانهای مبارزه ؛رنگ خطوط در شال سبز به قهوه ای؛ به رنگ قهوه ای می باشد.راهبان پس از موفقیت در آزمون سلاحها می تواند علاوه بر نصب خطوط مربوطه به سینه شكل سلاح ها را نیز زیر آرم سمت چپ پیراهن خود نصب كند.ولی آرم و نشان لباس راهبان همان آرم و نشان مرحله قبل یعنی راهدان است

شال مشكی یا جهانبان: دراین مرحله راهبان به ابداع و ابتكار 3000 تكنیك تركیب و عكس العمل سازی به همراه خواص موجی و دوران به دوران در قالب یك یا چند خط مبادرت كرده و پس از دفاع از پایان نامه خود در حضور هیات علمی )استادان دانشگاه (كه تحت نظر كمیته تحقیقات و پژوهش سبك فعالیت می كنند به تایید آنان رسیده وبه لقب جهانبان و در یافت شال مشكی نائل می گردد.شال مشكی یعنی عبور از مرز تاریكیها و ابداع و تكامل تكنیكهای كونگ فو توآ .در مرحله شال مشكی جهانبان آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن وسیمرغ به بازوی چپ پیراهن وآرم شاهین سرخ بر روی سینه چپ پیراهن نصب می شود. جهانبان پس از نائل آمدن به درجه شال مشكی و تجربه فضای مایگاهی می تواند از لباس مشكی نیز استفاده كند؛ اما نصب خطوط و آرمها باید تحت مقررات اجرا شود

شال مشكی به شال سرخ یا راهبر: آموزش تكنیكها و ابداعات تكنیكی و فیزیكی در این مرحله به اتمام رسیده اما جهانبان در امر آموزش و تمرینات فیزیكی همچنان در صحنه حضور فعال دارد.طبق اساس نامه كونگ فو توآی سنتی فضای بین شال مشكی به شال سرخ ؛ فضای مایگاهی ، فكری ، علمی و گذراندن هفت مایگاه تن و روان است .مایگاه اول كه تن می باشد و شامل پانزده خط و سه هزار تكنیك ابداعی است.نشانه های مایگاه دوم تا هفتم به صورت نصب شش خط عمودی بر باﻻی خطوط افقی است.و این بدان معنی است كه حركت تن افقی و محدود می باشد و از مقام پایین تری بر خوردار است و حركت مایگاهی به صورت عمودی و دائما روبه صعود و تعالی است كه بر باﻻی مایگاه تن كه شامل پانزده خط می باشد وبه صورت خیلی كوچك نصب می گردد.خطوط عمودی چون در مسیر شال مشكی به شال سرخ میباشد به رنگ سرخ تعبیه می گردد .اگر بخواهیم وارد جزئیات مایگاه ها شویم سخن بسیار درازا می كشد لذا به توضیحاتی فهرست وار از اصول هفت مایگاه بسنده می كنیم

. مایگاه اول؛ انشاء فیزولوژی یا علم فیزیك و تن که فاصله بین شال سفید تا مشكی است

. مایگاه دوم: انشاء پزشكی، در این مرحله جهانبان به فراگیری علوم ؛طب سنتی گیاهی؛ طب سوزنی و بررسی روشهای سنتی دیگر همچون طب فشاری و ماساژ درمانی و آب درمانی و سایر موارد مشابه مبادرت می ورزد.

مایگاه سوم: انشاء علوم و روانشناسی که با آموزش علوم پایه روانشناسی ؛ مكاتب ذن و مشابه آن بسنده می شود

. مایگاه چهارم: انشاء علوم انسانی شامل آموزش ادبیات ؛ شعر؛ هنر و موسیقی و فراگیری یك ساز سنتی ایران است و جهانبان در صورت موفقیت در آزمون و استاژ این مایگاه اولین خط سرخ عمودی را در باﻻی پانزده خط افقی مایگاه یكم نصب می كند.

مایگاه پنجم: فلسفه گرایی یا نگرش تفكر آمیز در این مایگاه اصول مقدماتی فلسفه و مطالعه بررسی و تفكر اسلامی)فلسفه بعداز ایران زمین(و تطبیق آن با دیگر مكاتب فلسفی جهان؛توسط استادان و دانشمندان حوزوی به جهانبان آموزش داده می شود و فرصتی است تا جهانبان با تعمق وژرف نگری در آثار و احوال بزرگان اندیشه و هنر جهان )مایگاه پنجم (را به نحو شایسته سیر كند

. مایگاه ششم :روح و روان شامل آموزش پایه مربوط به روح و روان انسان نظیر؛ هیپنوتیزم؛هیبنو درمانی؛ یوگادرمانی؛ TM؛ مدی تیشن؛ انرژی درمانی ؛ موسیقی درمانی به جهانبان است.

مایگاه هفتم: جهان اسرار آمیز مجهوﻻت فراتر از خویشتن این مرحله هم اختصاص به كسب فیض از استادان دانشگاه و استادان فن به تدریس علم ریاضی؛نجوم و علوم همچون )ارتباط فعالیتهای فیزیكی و بدنی و محورهای تكنیكی و اشكال هندسی خطوط با صور فلكی و اشكال آسمانی و تاثیر نیروهای كیهانی بر سلولها(تا كلیه حركتهای تكنیكی كونگ فوتوآسنتی دارد.

جهانبان پس از موفقیت در آزمون مرحله فوق می تواند با نصب خط عمودی سرخ رنگ ششم در كنار پنج خط عمودی سرخ رنگ مایگاههای قبلی رتبه درجه خود را دریافت كند.

پس از اتمام دوره هفت مایگاه جهانبان پایان نامه خود را بر اساس هفت مایگاه ارائه خواهد دادكه پایان نامه مایگاه یكم مشتمل بر سه هزار تكنیك تركیب و عكس العمل سازی در درجه جهانبانی و شال مشكی می باشد،تركیب شده را به عنوان )مایگاهی و جایگاهی (به هیئات علمی سبك كه از استادان دانشگاهی وشورای فنی است تحویل می دهد و پس از تائید و تصویب آن به درجه رتبه هشتم نائل می شودو با طراحی آرم مخصوص برای پایان نامه خود كه در بر گیرنده تمامی مفاهیم علمی و فنی و فلسفی آن می باشدبه صورت دایره ای به قطر ده سانتیمتر در سمت چپ پیراهن و در زیر آرم شاهین سرخ تعبیه می شود و به این ترتیب درجه و رتبه وی جهانبان طبق اساس نامه كونگ فو توآی سنتی پس از تكمیل تائید و تصویب پایان نامه خود می تواند آن را به صورت سبك و یا سیستم شخصی خود تحت نظارت كونگ فو توآی سنتی به طور رسمی به جامعه آموزش داده و نام دلخواه را برای جهانبان پس از بنیان گذاری كونگ فو توآی سنتی در منطقه ای وسیع و یا كشوری كه هیچ آشنایی با كونگ فو توآی سنتی ندارند وبا موفقیت كامل در اشاعه در آن خطه؛ به اخذ رتبه نهم نائل می آید كه در این مرحله از شال پشت مشكی استفاده كرده و با نصب یك نوار مشكی به قطر یك سانتیمتر در طول نوار سرخ شال ؛ درجه سیران راهبری یا سیران سرخ خود را مشخص می كنداین درجه تا اطلاع ثانوی آخرین درجه كونگ فو توآی سنتی خواهد بود و استفاده از شال سرخ كامل توسط هركس و در هر كجا تحت نام كونگ فو توآی سنتی از نظر این سبك قابل قبول نمی باشد.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نصر
یکشنبه هشتم تیرماه سال 1393 ساعت 11 و 23 دقیقه و 13 ثانیه
برف روی موهایت بنشسته است
وسپیدشده اند
وچه زیباترشده ای استاد
زنده باشی استاد

شنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1393 ساعت 16 و 52 دقیقه و 01 ثانیه
نوکرتم استاد جان فدا مدا
مسعود
پنجشنبه هشتم خردادماه سال 1393 ساعت 01 و 19 دقیقه و 54 ثانیه
استاد عالیه
هم مطالبتون هم عکساتون
حمید
یکشنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1393 ساعت 12 و 39 دقیقه و 31 ثانیه
بسیار عالی . . .
محمدرضامعبودی
چهارشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1393 ساعت 11 و 56 دقیقه و 54 ثانیه
فوق العاااااااده است!!!
همراه
شنبه ششم اردیبهشتماه سال 1393 ساعت 22 و 10 دقیقه و 03 ثانیه
برای استاد آرزوی سلامتی را از خدای متعال خواستارم
جمعه یکم فروردینماه سال 1393 ساعت 07 و 23 دقیقه و 34 ثانیه
دستت درد نکنه. انگیزه بخش بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات